ચાલતી પટ્ટી

"KEEP VISITING THIS BLOG FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES." આ બ્લોગમા શિક્ષણને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનકડૉ પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.આ બ્લોગ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એક પ્રેરણા પુરી પાડશે.

Blog Add

September 30, 2014

KUTCH DISTRICT NI 22/11/2014 SUDHI NI TAMAM STHANIK RAJA CANCEL.

Jamnagar Corporation Schools ma 2 October n Raja cancel...13 October a Raja rehse..

TODAY CCC PRACTICAL PAPER [30/09/2014 3:00-5:30 pm] ‪

-->‬ Tamara no na folder ma Tamara naam nu sub folder banavo-5marks 

-->ms paint ma kudarati drashy doro-7marks

-->notepad ma biodata-5 marks

-->word ma table ma 10 student ni mark sheet banavo 3 subject marks lakhi total marvu and header footer aapvu

--> Screen saver time 2 minute and badlo -5 marks

-->Outlook ma vishay time reminder mukvu-8marks

AMRELI:- GANDHI JAYANTI NA DIVAS NA KARYKRAM NU TIME-TABLE.

BANASKANTHA:-2 OCTOBER NI RAJA CANCEL:- 13 OCTOBER A RAJA.

CCC PRACTICAL PAPER QUESTIONS 29/09/2014 CCC : Paper date.29/9/2014 Time 9:30 -12:00

1. seat no. And name sub folder

2. Note pad ma 5 application na nam
lakho

3.paint ma manas na chahera nu picture

4.word ma nokari mateni araji sarnamu bold.biodata.header futer

5.out look ma 10 friend nu group banavi ccc parixa ni jan karato mail karo

6.destok back ground badalo