ચાલતી પટ્ટી

"KEEP VISITING THIS BLOG FOR LATEST EDUCATIONAL UPDATES." આ બ્લોગમા શિક્ષણને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનકડૉ પ્રયાસ કરવામા આવ્યો છે.આ બ્લોગ શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને એક પ્રેરણા પુરી પાડશે.

Blog Add

October 21, 2014

CPF /GPF capat babat 20/10/2014 no paripatra.

LOWER PRIMARY BHARTI POSTPONED DUE TO DIWALI VACATION.

📌LOWER PRIMARY BHARTI NA FORM BHARVANI  PROCESS 1 NOVEMBER THI START THASE...

DIWALI VACATION NA LIDHE BHARTI  POSTPONED THAI 6.
(1.RECEIVING CENTRE DIWALI VACATION NA LIDHE BANDH RAHE TO FORM BHARVA MATE O6A DIVSO MALE)
(2.CHLALU JOB VALA NE POTANA DOCUMENTS PARAT LEVA MATE SAMAY MALI RAHE.)
So all Things Are Positive.

PARIPATRA MA BHALE 920 JAGYA  HOY PAN  1057 JAGYA GUJARATI MEDIUM MATE AVSE..JO KOI BIJA JILLA NI JAGYA JANVA MALSE TO POST KARISH...
TYA SUDHI KOI MITRO A BHARTI NI RAH N JOVI..
www.kjparmar.blogspot.com
ENJOY DIWALI VACATION.🎊
Keep Trust

NAV VARDHIT PENSION YOJNA NIVRUTI / AVSAN SAMYE JAMA RAJANU ROKAD(CASE ) MA RUPANTAR MALVA BABAT.

7800/- par rs.80 professional Tax kapashe.

LOWER PRIMARY BHARTI..NEWS..GUJARATI MEDIUM MATE 1057 JAGYAO.

www.kjparmar.blogspot.com
Lower primary ni bharti ni Jaherat n aavanu Reason...:-
SABARKANTHA JILLA NE 129 JAGYA KHEDBRAMHA TALUKA MATE API HATI...PAN S.K. JILLA MA O.P. THAY TEM HOY TE JILLA A ETLI JAGYA SWIKARVANI NA PADI..ETLE A JILLA NI AMUK JAGYAO BIJA JILLA NE APVI PADE TEVI PARISTHITI A SARJAI 6E...A PRASN NU SOLUTION AAJE THAYU....
ETLE JUST WAIT FOR TOMORROW.
(JE LOKO NE VISHVAS N HOY TEO A POST VANCHVI NAHI...ANE RATE JAGVU NAHI...Ane Facebook ma  comment ma bhasvu nahi.)
BE POSITIVE

OFFICIAL PARIPATRA:-FIX PAGAR NA KARMCHARIO NA PAGAR MA VADHARA ANGE NO PARIPATRA.